KATALOG JĘZYKOZNAWSTWO, SLAWISTYKA

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

ACTA BALTICO-SLAVICA tom 32. Redaktor naczelny: Iryda Grek-Pabisowa. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 302. ISSN: 0065-1044. Acta Baltico-Slavica są rocznikiem poświęconym stosunkom społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi
Ilość:

€ 19,90

ATLAS GWAR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH BIAŁOSTOCCZYZNY. Tom IX. Leksyka 5. Red. Irena Maryniakowa. Prace Slawistyczne 121, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 311. ISBN 978-83-89191-60-1

Ilość:

€ 19,90

ATLAS GWAR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH BIAŁOSTOCCZYZNY. Tom X. Leksyka 6. Opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska. Prace Slawistyczne tom 126, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2009. Str. 284. ISBN 978-83-89191-78-6. Tom X (Leksyka 6) zawiera mapy i komentarze następujących działów: X. Ukształtowanie terenu; XI. Transport i komunikacja; XII. Budownictwo
Ilość:

€ 19,90

Bańko Mirosław: WYKŁADY Z POLSKIEJ FLEKSJI. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 240. Wyd. 2. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-14576-7. Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik fleksji polskiej, uwzględniający nowe osiągnięcia w tej dziedzinie i prezentujący je w sposób nowoczesny, zwięzły oraz dostępny dla studentów. Ponieważ zawiera ćwiczenia z kluczem, może służyć także do samodzielnej nauki. Liczne wskazówki bibliograficzne oraz wyodrębnione z całości problemy do dalszych studiów zachęcają do samodzielnych poszukiwań i czynią z książki lekturę przydatną także do zajęć seminaryjnych. Książka zawiera elementy językoznawstwa korpusowego - autentyczne przykłady cytowane z Korpusu Języka Polskiego PWN oraz dokładne charakterystyki fleksyjne trudniejszych leksemów, oparte na danych z Korpusu. Prezentuje także liczne ćwiczenia z rozwiązaniami. Podręcznik posiada dwa poziomy wykładów - oprócz podstawowego są tu „tematy do obszernych studiów”. Układ książki odpowiada 13 wykładom do jednosemestralnego kursu fleksji dla studentów polonistyki. Jest to pierwsze polskie opracowanie gramatyczne, które przerzuca pomost między fleksją a leksykografią - dyscyplinami mającymi wiele wspólnego. Jest również pierwszym polskim podręcznikiem fleksji łączącym w całość zagadnienia odmiany wyrazów, szyku i wyrażania określoności
Ilość:

€ 14,90

Bartmiński Jerzy: STEREOTYPY MIESZKAJĄ W JĘZYKU. Studia etnolingwistyczne. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 360. Bibliografia, nota bil., indeks przedmiotowy, indeks nazwisk. ISBN 978-83-227-2696-9
Ilość:

€ 19,90

Bąk Piotr: GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO. Wiedza Powszechna Warszawa 2007. Str. 508. Wyd. 13. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 83-214-1314-3. Przystępnie i przejrzyście opracowany pełny wykład następujących zagadnień: ogólne wiadomości o języku (w tym elementy dialektologii i historii języka), nauka o głoskach (opis narządów mowy, charakterystyka głosek, wymowa, ortografia, elementy fonetyki i fonologii), nauka o wyrazach (omówienie części mowy i ich odmiany, elementy semantyki i słowotwórstwa), składnia (zasady budowy zdania, elementy frazeologii)
Ilość:

€ 19,90

Bednarczuk Leszek: ZWIĄZKI I PARALELE FONETYCZNE JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH. Prace Slawistyczne 122, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 216. Resume, bibliogarfia, indeks nazwisk. ISBN 978-83-89191-62-5
Ilość:

€ 14,90

Bińczyk Ewa: OBRAZ, KTÓRY NAS ZNIEWALA. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji. Horyzonty nowoczesności, Universitas Kraków 2007. Str. 313. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 978-83-242-0604-9. Główną inspirację książki stanowi wizerunek funkcjonowania języka w kulturach archaicznych, przedpiśmiennych. Poddając analizie egzotykę tych kultur, sięgamy w rejony najodleglejszej historii ludzkości i dotykamy problemu początków języka symbolicznego. Prezentowany przez Autorkę model kultur przedreferencyjnych staje się swego rodzaju punktem oparcia dla wyobraźni badawczej, ułatwiając rezygnację z nawyków tradycyjnego myślenia o języku (chodzi o myślenie oparte na esencjalizmie, dualizmie oraz zogniskowane wokół problemu referencyjności). Tytułowy obraz, który nas zniewala, to pewien zbór przesądzeń filozoficznych, które uniemożliwiały rozwinięcie płodnych badań nad językiem. Zresztą, nie chodzi tylko o język, lecz także o naukę i technologię, a nawet o świat współczesny, jak przekonuje jeden z najważniejszych bohaterów tej pracy, B. Latour. Opracowanie oddaje tez głos takim badaczom, jak: S. Fish, L. Wittgenstein, R. Rorty czy J. Mitterer
Ilość:

€ 18,90

Bogucki Łukasz: TŁUMACZENIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO. Mity i rzeczywistość, Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 128. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-01-15984-9. Celem publikacji jest prezentacja narzędzi ułatwiających lub wręcz umożliwiających pracę tłumaczowi tekstów specjalistycznych. Jest jedną z niewielu na polskim rynku publikacji poświęconych sposobom wykorzystania tych urządzeń, ich typom, wadom i zaletom, a także kwestiom etycznym związanym z wykonywaniem tłumaczeń za pomocą maszyn lub wręcz samodzielnie przez maszyny
Ilość:

€ 16,90

Boryś Wiesław: ETYMOLOGIE SŁOWIAŃSKIE I POLSKIE. Wybór studiów z okazji 45-lecia pracy naukowej. Red. Władysław Sędzik przy współpracy Zbigniewa Babika. Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 750. Bibliografia prac prof. Borysia, indeks wyrazów. ISBN 978-8389191-59-5

Ilość:

€ 29,90

Bralczyk Jerzy: SŁOWO O SŁOWIE. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 224. Oprawa twarda. Format: 14.5×21cm. ISBN 978-83-01-16020-3. Książka powstała na podstawie cyklicznej audycji radiowej SŁOWO O SŁOWIE, prowadzonej przez profesora Bralczyka w wielu rozgłośniach regionalnych. To wybór 240 pytań i odpowiedzi, które zostały spisane i zredagowane tak, aby zachować styl właściwy językowi mówionemu profesora. Co znaczy? Skąd pochodzi? Jak wymawiać? Jak pisać? Jak odmieniać? Jak używać? Czy używać? - to części, na które podzielony jest poradnik i według których uporządkowano materiał. Całość uzupełnia indeks alfabetyczny omawianych w książce słów i problemów. Jesteśmy przekonani, że lektura odpowiedzi, jakich udziela autor, sprawi przyjemność nie tylko miłośnikom jego języka i stylu
Ilość:

€ 19,90

Gajewska Agnieszka, Mizerkiewicz Tomasz: ĆWICZENIA Z POETYKI. Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 304. Format: 15×21cm. ISBN 83-01-14808-9. Pierwszy na rynku podręcznik przygotowujący do praktycznej analizy i interpretacji dzieła literackiego. Zawiera bogaty zestaw ćwiczeń z wersologii i stylistyki, przykłady zaczerpnięte z najwybitniejszych dziel literatury polskiej i obcej, ćwiczenia opatrzone szczegółowym komentarzem prezentującym autorskie interpretacje zamieszczonych utworów, odpowiada programowi akademickiego kursu poetyki. Podręcznik polecany studentom wszystkich kierunków filologicznych, szczególnie polonistom
Ilość:

€ 12,90

Gehrmann / Hentschel / Menzel: TEXTLEHRBUCH ZUM ALTPOLNISCHEN. BIS-Verlag Oldenburg. 168 Seiten. Anhänge: Orthographie der altpolnischen Texte; Übersicht über die Formenlehre des Altpolnischen. ISBN 3-8142-0675-4. Das Buch enthält u. a. Kazania Świętokrzyskie, Kazania Gnieźnieńskie, Bogurodzica, Psałterz Floriański, juristische Texte.
Ilość:

€ 10,61

Grek-Pabisowa Iryda, Ostrówka Małgorzata, Biesiadowska-Magdziarz Beata: JĘZYK POLSKI NA BIAŁORUSI RADZIECKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. POLSZCZYZNA MÓWIONA. Język na Pograniczach tom 33, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 250. ISBN 978-83-89191-73-1. Książka jest pierwszym opracowaniem mówionej polszczyzny z terenu Białorusi Wschodniej, czyli na ziemiach, które po traktacie ryskim znalazły się za wschodnią granicą II Rzeczypospolitej. W utworzonej wówczas Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej znajdowała się liczna mniejszość polska. Jej skład społeczny był jeszcze wówczas dość zróżnicowany, stąd kilka odmian funkcjonującej tam polszczyzny, mianowicie: potoczna polszczyzna mówiona ludności miejskiej, gwara drobnoszlachecka polskiej ludności autochtonicznej (od wieków osiadłej w Wielkim Księstwie Litewskim), gwara chłopska potomków późnego osadnictwa.
Opracowanie składa się z 3 części: charakterystyki źródeł, ich analizy językowej, przedstawienia badanego wariantu języka polskiego na tle polszczyzny północnokresowej oraz aneksów.
Opis językowy zawiera wszystkie cechy językowe poszczególnych odmian wraz z odpowiednią egzemplifikacją. W obrębie słownictwa wyodrębniono archaizmy, rusycyzmy, białorutenizmy i lituanizmy. Z przeprowadzonej analizy wynika niezbicie, że współczesna polszczyzna kresowa stanowi wierną kontynuację tamtej dawnej, zaginionej mowy naszych rodaków ze wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej
Ilość:

€ 19,90

Grek-Pabisowa Iryda, Ostrówka Małgorzata, Biesiadowska-Magdziarz Beata: JĘZYK POLSKI NA BIAŁORUSI RADZIECKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. POLSZCZYZNA PISANA. Język na Pograniczach tom 35, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 315. ISBN 978-83-89191-74-8. Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana jest pierwszą publikacją na ten temat. Polszczyzna pisana została opracowana na podstawie trzech rodzajów źródeł: wszystkich wydawanych w okresie 1917-1937 tytułów prasy polskiej, rękopisów i maszynopisów protokołów urzędowych oraz liczącego 60 tys. wyrazów Słownika polsko-białoruskiego, wydanego w 1932 roku, lecz natychmiast skonfiskowanego, zachowanego do dziś w postaci pojedynczej fotokopii (w zbiorach Biblioteki Białoruskiej Akademii Nauk). W pierwszych rozdziałach książki opisano skutki polityki narodowościowej dla społeczności polskiej, rozwój szkolnictwa polskiego różnych szczebli, utworzenie polskiego regionu narodowościowego Dzierżyńszczyzny, działalność kulturalną Polaków na Białorusi Radzieckiej. Przedstawiono stanowisko komunistów polskich w sprawie zmian w języku polskim używanym na terenie Związku Radzieckiego. W piątym, najobszerniejszym rozdziale, opracowano cechy językowe (ortografię, fonetykę, fleksję, słowotwórstwo, składnię) oraz słownictwo prasy, w którym szczególną uwagę zwrócono na tzw. sowietyzmy. Omówiono też rolę sloganu w propagandzie radzieckiej. Analiza wszystkich wymienionych publikacji pozwoliła wyciągnąć wnioski ważne dla historii języka polskiego. Ujawniła istnienie „radzieckiej” odmiany polszczyzny, która funkcjonowała tylko w sferze oficjalnej i tylko w niewielkim stopniu przeniknęła do języka potocznego. W podsumowaniu stwierdzono, że mimo licznych różnic polszczyzna na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego stanowi odmianę regionalnej polszczyzny północnokresowej
Ilość:

€ 19,90

Greń Zbigniew, Krasowska Helena: SŁOWNIK GÓRALI POLSKICH NA BUKOWINIE. Język na Pograniczach tom 36, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 260. ISBN 978-83-89191-75-5
Ilość:

€ 19,90

Grzegorczykowa Renata: WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA. PWN Warszawa 2008. Str. 208. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-01-15233-8. Podręcznik objaśnia podstawowe pojęcia językoznawstwa, syntetycznie prezentuje strukturę języka i główne problemy metodologiczne lingwistyki. Dostarcza początkującym studentom kierunków filologicznych wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia oraz świadomego wyboru zajęć z tej dyscypliny. Autorka, wykorzystując wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, podzieliła materiał na 15 rozdziałów, z których każdy odpowiada jednemu wykładowi. Całość obejmuje zakresem semestralny kurs przedmiotu prowadzonego również na wydziałach dziennikarskich i pedagogicznych

Ilość:

€ 22,90

Grzenia Jan: KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W INTERNECIE. Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 180. Format: 14.3×20.5cm. ISBN 83-01-14867-6. Opracowanie dotyczące funkcjonowania języka w sieci, z odniesieniem do innych mediów: telefonu, radia i telewizji. Książka omawia związki języka z technologią, typ komunikacji elektronicznej oraz najistotniejsze cechy języka internetowego: słownictwo, pisownię, strukturę zdań i gatunku tekstu. Pozycja przeznaczona dla studentów polonistyki, dziennikarstwa, socjologii, pedagogiki, marketingu oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami
Ilość:

€ 12,90

Jadacka Hanna: PORADNIK JĘZYKOWY DLA PRAWNIKÓW. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2006. Str. 176. Wyd. 2 popr. Tabele, bibliografia. ISBN 83-7507-003-3. Podręcznik dla prawników (przede wszystkim dla legislatorów), a także dla tych prawników, którym zależy na posługiwaniu się wzorową polszczyzną. Unikalne kompedium przykładów i ćwiczeń; zawiera klucz do ćwiczeń
Ilość:

€ 19,90

JAKOŚĆ I OCENA TŁUMACZENIA. Academica 2009. Str. 162. Format: 14.5×20.4 cm. ISBN 978-83-89281-73-9. Książka jest zbiorem artykułów na temat jakości oraz oceny tłumaczenia zebranych z inicjatywy redaktorów wydania. W ten sposób przedstawiono poglądy i opinie grupy specjalistów z dziedziny tłumaczenia z całej Polski na jeden z tematów interesujących środowisko tłumaczy choć niezbyt często podejmowany kompleksowo.
Materiał został podzielony na trzy działy:
• Ogólne problemy oceny tłumaczenia, gdzie podjęto problemy kryteriów jakości w różnych typach tłumaczenia: tłumaczenie pisemne i ustne, literackie, nieliterackie, relacje oryginału do tłumaczenia.
• Tłumaczenie specjalistyczne, gdzie przymiotnik „specjalistyczne” odnosi się zarówno do specjalistycznej dziedziny, którą się tłumaczy, jak również do specjalnych problemów związanych z tego typu tłumaczeniem.
• Błędy w tłumaczeniu. Analiza błędów jest nieodłącznym elementem oceny tłumaczenia. Poza swoją oczywistą szkodliwością, błędy mogą również służyć jako narzędzie badań nad procesami tłumaczeniowymi, gdyż odkrywają sposób myślenia tłumacza.
Mamy nadzieję, że niniejsza książka stanowić będzie pożyteczny wkład do dyskusji nad coraz bardziej popularną dziedziną, którą jest dziś tłumaczenie
Ilość:

€ 16,90

Jaworski Stanisław: PODRĘCZNY SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. Universitas Kraków 2007. Str. 224. Format: 21×29cm. ISBN 978-83-242-0718-3. Przewodnik ułatwiający zrozumienie terminów pojawiających się w podręcznikach i opracowaniach literackich, adresowany jest przede wszystkim do uczniów oraz studentów neofilologii i kulturoznawstwa. Korzystanie ze słownika ułatwia zwięzły a jednocześnie bardzo kompetentny wykład haseł. Zdefiniowano tu nie tylko pojęcia klasyczne, ale także najnowsze, nieodzowne dla zrozumienia opisu współczesnej kultury
Ilość:

€ 9,90

JĘZYK DYSKURS SPOŁECZEŃSTWO. Red. Lotar Rasiński. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 412. Format: 16.6×23.9 cm. ISBN 978-83-01-15729-6. Problematyka języka, komunikacji i dyskursu zajmuje we współczesnej humanistyce miejsce szczególne. Od zwrotu lingwistycznego zaczyna się niemal każda poważna refleksja nad społeczeństwem, odwołując się, pośrednio lub bezpośrednio, do ustaleń poczynionych na gruncie językoznawstwa czy teorii języka
Ilość:

€ 22,90

JĘZYK POLSKI DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. Janusza Riegera. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 256. Diagramy, tabele, bibliografia, mapy. ISBN 83-89100-97-5. Janusz Rieger, O języku „Tekstów szlachty żmujdzkiej”, Anna Stelmaczonek-Bartnik, Pieśni pogrzebowe z Brasławszczyzny, Jadwiga Kozłowska-Doda, Relikty polszczyzny w Barździach koło Mińska, Kazimierz Nitsch, Język polski w Wileńszczyźnie, Jan Jakubowski, Język polski w Kowieńszczyźnie, Halina Turska, Wpływ substratu litewskiego na fleksję gwary polskiej, Halina Turska, Jeszcze w sprawie widzę pana starosty, Stanisław Urbańczyk, Kto uczył Litwinów mówić po polsku?, Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz, Teksty szlachty żmujdzkiej, Oksana Pociłujko, Sytuacja językowa w Kaniówce nad Zbruczem, Aleksandra Krawczyk, Kilka uwag o sytuacji socjolingwistycznej oraz o starym polskim cmentarzu w Murafie koło Szarogrodu, Ołesia Łazarenko, O sytuacji językowej w kilku polskich wsiach na Kijowszczyźnie na początku lat dwudziestych XX wieku, Natalia Popławska, Język polskiej inteligencji w Kijowie, Katarzyna Czarnecka, Uwagi o słowotwórstwie czasowników odczasownikowych w gwarach polskich na Ukrainie, Helena Krasowska, Kultura i język w tradycjach okresu Bożego Narodzenia w Pance na północnej Bukowinie, Genowefa Tymbrowska, Pieśni pogrzebowe z Żytomierszczyzny, Janusz Rieger, Cyrylicki zapis tekstu weselnego z Siczówki, Tadeusz Lehr [-Spławiński], O mowie Polaków w Galicji Wschodniej, Konstanty (Kość) Michalczuk, Piotr Czubiński, Polacy w Regionie Południowo-Zachodnim [wybór]
Ilość:

€ 19,90

JĘZYK POLSKI JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. Red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 272. Oprawa twarda z obw. Format: 18×25cm. ISBN 978-83-227-2750-8. Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej na temat „Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie”. Konferencja pomyślana została jako forum dyskusyjne nad stanem polszczyzny zarówno w kraju, jak i za granicą. Materiały pokonferencyjne podzielone zostały na trzy działy, w których znalazły się referaty dotyczące: I - Zagadnień ogólnych II - Języka polskiego w kraju III - Polszczyzny za granicą. Troska o stan współczesnej polszczyzny, wobec niepokojącego upadku kultury języka i szerzenia się złych wzorców językowych, sprawia, że rok 2006 został ogłoszony przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza Rokiem Języka Polskiego

Ilość:

€ 16,90

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. Zbiór referatów z konferencji Kraków 28 lutego – 2 marca 2002. Tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Tom 2. Polszczyzna a języki obce. Red. Władysław Chłopicki. Język a komunikacja 4, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Kraków 2002. Str. 421 + 385. Noty o autorach, summary. Oprawa twarda. ISBN 83-914764-5-6

Ilość:

€ 34,90

Kampka Agnieszka: PERSWAZJA W JĘZYKU POLITYKI. Wyd. Scholar Warszawa 2009. Str. 248. Format: 14.6×21 cm. ISBN 978-83-7383-374-6. Być politykiem to mówić. Być obywatelem, to umieć usłyszeć, co i jak zostało powiedziane. Celem tej pracy jest opis strategii i środków perswazyjnych używanych przez polskich polityków. Perswazja – umiejętność skutecznego przekonywania – polega na znajdowaniu właściwych słów we właściwym czasie. Analiza exposés polskich premierów i sejmowych debat nad programem rządu pokazuje zmiany języka polityki po 1989 roku. Przedstawia argumenty i wartości, do jakich odwołują się politycy, by przekonać słuchaczy do swoich idei. Elitaryzm i populizm, patos i agresja, polityczny teatr i demokratyczny rytuał – wszystko to decyduje o kształcie współczesnej debaty publicznej. Jak politycy mówią o sobie i swoich przeciwnikach? Co wpływa na styl komunikacji: przynależność partyjna, czy miejsce na scenie politycznej? Poselskie wystąpienia po exposé to spór o wizję państwa, rolę elit i model rządów. Czy jest to spór rzeczywisty czy tylko odegrany? O demokratyczności systemu świadczy między innymi rola perswazji w procesie politycznym. Nie bez powodu demokracja bywa nazywana rządzeniem przez dyskusję. Znajomość retorycznych środków perswazji może pomóc obywatelom w rozpoznawaniu cynicznej manipulacji. To zaś może ich uchronić przed biernością płynącą z założenia, że „politycy i tak zawsze kłamią”
Ilość:

€ 16,90

Kaszewski Krzysztof: JĘZYK DYSKUSJI RADIOWEJ. Analiza wypowiedzi słuchaczy programu III Polskiego Radia. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 276. Bibliografia, indeksy nazwisk i rzeczowy, streszczenia w jęz. angielskim i rosyjskim. ISBN 83-89100-99-1
Ilość:

€ 19,90

Klebanowska Barbara: INTERPRETACJA FONOLOGICZNA ZJAWISK FONETYCZNYCH W JĘZYKU POLSKIM - z ćwiczeniami. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 114. Format: 17×24cm. ISBN 83-235-0203-6. Podręcznik autorstwa Barbary Klebanowskiej zatytułowany „Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim” udziela praktycznych wskazówek, jak interpretować fonologicznie upodobnienia fonetyczne. Naukowo cenna i wykorzystywana na zajęciach uniwersyteckich jest nie tylko problematyka dotycząca zestawu fonemów i ich charakterystyki, nie mniej wartościowe są syntetyczne tabele ukazujące w sposób uporządkowany owe rozbieżności, ich typy i zakres, co niejednemu czytelnikowi „otwiera oczy” na to, jak rzeczywiście mówimy po polsku.
Zestaw 30 ćwiczeń z kombinatoryki głosek i fonemów oraz opisu i interpretacji fonologicznej upodobnień głosek z danych grup pozwala osobie korzystającej z książki zweryfikować stan nabytej wiedzy
Ilość:

€ 12,90

Klemensiewicz Zenon: HISTORIA JĘZYKA POLSKIEGO. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 830. Wyd. 9. Oprawa twarda. Format: 17×24.4 cm. ISBN 978-83-01-12760-2. Mimo upływu czterdziestu niemal lat od ukazania się pierwszej części dziejów polszczyzny pióra Zenona Klemensiewicza, dotąd nie powstało dzieło nowsze, które by Historię języka polskiego zastąpiło. Tymczasem dojrzało już nowe pokolenie, a problemy języka, jego szans i zagrożeń coraz żywiej - jak się wydaje - interesują społeczeństwo, które już docenia rolę mowy w życiu i każdej jednostki, i zbiorowości
Ilość:

€ 34,90

Kopczyńska Zdzisława, Dobrzyńska Teresa, Pszczołowska Lucylla: ZNACZENIE WYBORU FORMY WIERSZA. Trzy studia. Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 104. ISBN 83-89348-84-5
Ilość:

€ 9,90

Kowalik-Kaleta Zofia, Dacewicz Leonarda, Raszewska-Żurek Beata: SŁOWNIK NAJSTARSZYCH NAZWISK POLSKICH. Pochodzenie językowe (XII-XV wiek). Tom 1. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 191. Wykaz literatury i skrótów. ISBN 978-83-89191-58-8. Słownik zawiera nazwiska omówione w Historii nazwisk polskich wraz z objaśnieniem ich pochodzenia językowego. Przy każdym nazwisku podano wyraz, od którego zostało ono utworzone
Ilość:

€ 14,90

Kowalik-Kaleta Zofia: HISTORIA NAZWISK POLSKICH na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV wiek). Tom 1. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 440. Bibliografia. ISBN 83-86191-52-0. Książka ukazuje jak powstawały i jak były używane nazwiska polskie, w jaki sposób na ich formę językową i źródła leksykalne wpływała ewolucja społeczeństwa, rozwój państwa, zwyczaje i tradycja rodzinna oraz kształtujący się system wartości i wzory obyczajowe. W książce omówiono sześć typów nazwisk pod względem ich budowy językowej, pierwotnego znaczenia i mechanizmów powstania. Wszystkie typy występują do dziś
Ilość:

€ 24,90

Kozak Jolanta: PRZEKŁAD LITERACKI JAKO METAFORA. Przekład. Mity i rzeczywistość, Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 248. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-01-15596-4. Przekład literacki jako metafora między logos a lexis jest wykładem filozofii tłumaczenia, wywiedzionej z ontologicznej definicji: przekład jest metaforą oryginału.
Jolanta Kozak jest doświadczoną i cenioną tłumaczką literatury angielskiej
Ilość:

€ 18,90

Kozłowska Zofia: O PRZEKŁADZIE TEKSTU NAUKOWEGO (na materiale tekstów językoznawczych). Seria Językoznawcza, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 220. ISBN 83-235-0313-2. „O przekładzie tekstu naukowego na materiale tekstów językoznawczych” (1 wyd. w 1995) jest nadal jedynym opracowaniem z zakresu translatoryki, bogato ilustrowanym przykładami z wykonanych przez różnych tłumaczy przekładów tekstów językoznawczych (z języków obcych na język polski). Podstawowa teza książki Zofii Kozłowskiej brzmi: „Przekład tekstów naukowych jest obok przekładu tekstów artystycznych i przekładu tekstów nieliterackich trzecim rodzajem tłumaczenia”. Autorka dotyka wprost w kilku miejscach zagadnień odpowiedzialności tłumacza, jego postawy etycznej, stwarzając w ten sposób początki swego rodzaju „kodeksu honorowego” pracy tłumacza.
Książka stanowi kompendium dla tłumaczy, przyszłych tłumaczy i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami przekładu
Ilość:

€ 12,90

Kuraszkiewicz Władysław: W KRĘGU DAWNEJ MOWY POLSKIEJ I RUSKIEJ. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2008. Str. 184. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-7063-548-0. Pochodzenie polskiego języka, Historia imienia Władysław, Uwagi o języku Mikołaja Reja...

Ilość:

€ 14,90

Kurek Halina: POLSZCZYZNA MÓWIONA INTELIGENCJI. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 120. ISBN 978-83-233-2519-2. Pani Profesor Halina Kurek – jedna z najlepszych socjolingwistek obecnej doby – od ćwierćwiecza prowadzi systematyczne studia nad polszczyzną mówioną inteligencji. Największe zasługi położyła w badaniu wymowy inteligencji zamieszkałej w aglomeracji krakowskiej oraz w małych miasteczkach regionu krośnieńskiego [...]. Obecnie doczekaliśmy się znakomitej syntezy książkowej, przedstawiającej polszczyznę inteligencji – zarówno tzw. starej, jak i tzw. nowej (pochodzenia chłopskiego i robotniczego), które już się w określonym stopniu zintegrowały – w aspekcie synchronicznym i diachronicznym, a co więcej, zarysowującej prognozę rozwojową tejże polszczyzny [...]. Książka Profesor Haliny Kurek, podejmująca temat olbrzymiej wagi nie tylko dla rozwoju językoznawstwa, ale i społeczeństwa polskiego, zachowująca właściwe proporcje między oglądem teoretycznym podjętego zagadnienia, a dokumentacją materiałową i napisana pięknym, jasnym stylem [...], ukazuje w całej pełni wysoki poziom świadomości badawczej Autorki, łączący naukowy dystans z postawą współodpowiedzialności akademickiego polonisty za obecny stan polszczyzny mówionej inteligencji, która powinna utrzymać tradycyjną chlubną rolę depozytariusza wzorca wymowy

Ilość:

€ 14,90

Kurzowa Zofia: Z PRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO. Prace Językoznawcze tom 4, Universitas Kraków 2007. Str. 724. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.6cm. ISBN 83-242-0691-9. Kształtowanie się metod analizy słowotwórczej wyrazu w językoznawstwie polskim XX wieku. Derywacja fleksyjna czyli paradygmatyczna w języku polskim i próba objaśnienia jej genezy. Wyrazy natrętne. Moda i bezmyślność. O przedmiocie i metodzie słowotwórstwa
Ilość:

€ 18,90

Kurzowa Zofia: ZE STUDIÓW NAD POLSZCZYZNĄ KRESOWĄ. Prace Językoznawcze tom 43 Universitas Kraków 2007. Str. 518. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.6cm. ISBN 83-242-0683-4. Istota dialektów kresowych. Język polski na kresach wschodnich po II wojnie światowej. Dialekt południowokresowy. Dialekt północnokresowy. Badania nad polszczyzną kresową. Dialekty kresowe w literaturze pięknej
Ilość:

€ 18,90

Labocha Janina: TEKST, WYPOWIEDŹ, DYSKURS W PROCESIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2009. Str. 208. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-233-2654-0. Książka Tekst, wypowiedź, dyskurs w komunikacji językowej jest próbą ukazania własnej koncepcji tekstologicznej na tle starszych i nowszych nurtów badawczych, które najbardziej wpłynęły na poglądy naukowe autorki, Rozważaniom zawartym w kolejnych rozdziałach książki towarzyszy myśl o różności pojęć tekst, wypowiedź, dyskurs, a równocześnie o ich jedności, wynikającej z traktowania tekstu, wypowiedzi i dyskursu jako różnych spojrzeń na to samo zjawisko komunikacyjne, które można w pełni opisać, traktując je jako twór o określonej strukturze semantyczno-składniowej i funkcji pragmatycznej, jako zdarzenie interakcyjne wbudowane w szeroko rozumiany kontekst sytuacyjny oraz jako normę działania językowego w określonej wspólnocie językowej i kulturowej
Ilość:

€ 14,90

Laskowski Roman: JĘZYK W ZAGROŻENIU. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu. Wyd. Universitas Kraków 2009. Str. 236. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-242-0829-6. Monografia, oparta na szeroko zakrojonych badaniach środowiska polskich dzieci w Szwecji, przynosi obraz społecznych uwarunkowań zachowania języka i kultury rodziców przez drugie pokolenie emigrantów. Przedmiotem zainteresowania autora jest jednak przede wszystkim próba rozpoznania mechanizmów lingwistycznych rządzących przyswajaniem przez dziecko języka w warunkach bilingwizmu, zbadanie wpływu interferencji dominującego języka na przebieg procesu opanowywania języka polskiego przez dziecko. Monografia jest wprawdzie opisem konkretnego materiału językowego (idiolektów ponad setki dzieci w wieku 5-15 lat), przede wszystkim jednak chce być przyczynkiem do teorii przyswajania języka. Uzyskane wyniki badań pozwalają na głębsze poznanie uniwersalnych, semiotycznie i psychologicznie uwarunkowanych zasad organizujących strukturę systemu gramatycznego języka naturalnego
Ilość:

€ 14,90

Lewicka Grażyna: GLOTTODYDAKTYCZNE ASPEKTY AKWIZYCJI JĘZYKA DRUGIEGO A KONSTRUKTYWISTYCZNA TEORIA UCZENIA SIĘ. Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 171. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-7432-203-4
Ilość:

€ 9,90

Lipowski Jaroslav: EWOLUCJA NAZWISK W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W CZASACH AUSTRIACKICH. Analiza słowotwórczo-statystyczna i geograficzna. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2008. Str. 351. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-229-2936-0
Ilość:

€ 9,90

Majkiewicz Anna: Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Przekład. Mity i rzeczywistość, PWN Warszawa 2008. Str. 328. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-01-15582-7.
Jak zdefiniować zjawisko intertekstualności na potrzeby teorii przekładu literackiego?
W jaki sposób tekst literacki nawiązuje do tekstów literatury wysokiej, literatury niskiej i innych tekstów kultury?
Gdzie i za pomocą jakich sygnałów intertekstualnych ujawnia się w dziele literackim
dialog międzytekstowy”?
Jaką wartość semantyczną dla dzieła literackiego mają odwołania intertekstualne?

Zjawisko intertekstualności – termin o ponad trzydziestoletniej tradycji, lecz nadal aktualny ze względu na
wielodyskursywną” praktykę literacką – doczekało się pełnego opisu z punktu widzenia zagadnień teorii przekładu. Zaproponowana przez autorkę typologia nawiązań intertekstualnych wyznacza kierunki analiz dla teoretyków przekładu, a tłumaczom wskazuje przestrzenie, których pominięcie prowadzi do zubożenia dzieła oryginalnego, a czasem nawet do znaczącego odkształcenia jego pierwotnej intencji. Opisywane tu relacje międzytekstowe wykraczają poza wewnątrzliterackie odniesienia i obejmują również związki z innymi sztukami (np. muzyka, film) oraz z pozaliterackimi dyskursami (media masowe, kultura masowa itp.). Materiałem egzemplifikacyjnym są wczesne powieści austriackiej noblistki Elfriede Jelinek
Ilość:

€ 24,90

Malesa Katarzyna: ILE GRAMATYKI? Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2009. Str. 186. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-235-0498-6. Książka dotyczy miejsca i roli gramatyki w nauczaniu języków obcych ( tu: języka niemieckiego). Autorka podejmuje w niej trudne zagadnienie, które dotyczy relacji występującej pomiędzy proponowanymi w procesie dydaktycznym materiałami glottodydaktycznych i rozwijaniem autonomizacji ucznia, przy czym punkt wyjścia dla tych rozważań stanowi pomiar progresji materiału gramatycznego. Przenalizowana tu została istotna rola nauczyciela oraz zakresy jego aktywności, które warunkują przygotowanie ucznia do samodzielnego uczenia się, co ma wpływ na relację pomiędzy nauczaniem gramatyki i rozwijaniem samodzielności uczenia się oraz związanej z tym samooceny ucznia. Porównano tu 3 podręczniki do nauki języka niemieckiego, dokonano analizy ćwiczeń w celu zbadania ich otwartości. Celem pracy było również rozpoznanie stosowanych przez uczniów gimnazjum i liceum strategii uczenia się materiału gramatycznego i dokonywanych przez nich wyborów podręcznika, Autorka pisze o wykorzystaniu nowych technologii w aktywizowaniu ucznia, rozwijaniu jego samodzielności uczeniowej, co może być z powodzeniem wykorzystywane w opracowywaniu propozycji dydaktycznych dla praktyki kształcenia językowego
Ilość:

€ 12,90

METAFORY W DYSKURSIE HUMANISTYCZNYM - W MÓWIENIU PUBLICZNYM I W MOWIE POTOCZNEJ. Redaktor naczelny: Jolanta Sudecka. Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 8, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 314. ISSN: 1231-8922
Ilość:

€ 19,90

Milewski Tadeusz: JĘZYKOZNAWSTWO. Klasyka językoznawstwa polskiego, PWN Warszawa 2009. Str. 220. Wyd. 7. Format: 16.6×23.8 cm. ISBN 978-83-01-14244-5. Założenia językoznawstwa. Językoznawstwo opisowe, historyczne i typologiczne
Ilość:

€ 14,90

NA JĘZYKOZNAWCZYCH ŚCIEŻKACH. Praca zbiorowa. Red. nauk. Agnieszka Mikołajczuk i Radosław Pawelec. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 324. Oprawa twarda. Ilustracje. ISBN 978-83-7507-013-2
Ilość:

€ 19,90

NAJNOWSZE SŁOWNICTWO A WSPÓŁCZESNE MEDIA ELEKTRONICZNE. Red. nauk. Radosław Pawelec i Magdalena Krysińska. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2008. Str. 178. Diagramy, tabele. ISBN 978–83–7507–049–1. Słownictwo współczesnych mediów elektronicznych to jeden z najciekawszych tematów współczesnych badań lingwistycznych. Neosemantyzacja, metaforyzacja i frazeologizacja, przeboje językowe (np. polityków) i język środowiskowy to tylko przykłady zjawisk zachodzących obecnie z wielką dynamiką w tej sferze języka. Tom stanowi kolejne ogniwo w serii publikacji poświęconych komunikacji medialnej, wydanych przez Pracownię Języka Elektronicznych Środków Przekazu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół Pracowni, pod kierunkiem profesora Jerzego Podrackiego, prowadzi badania nad procesami zachodzącymi u progu XXI wieku w elektronicznych środkach masowego przekazu - zarówno w warstwie gramatycznej, jak i słownikowej - szczególnie interesującej, bo zmieniającej się najszybciej
Ilość:

€ 14,90

Nowosad-Bakalarczyk Marta: PŁEĆ A RODZAJ GRAMATYCZNY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2009. Str. 192. Format: 16.5×24cm. ISBN 978-83-227-3027-0. Płeć a rodzaj gramatyczny w świetle współczesnych polskich badań językoznawczych. Sposoby kodowania płci w informacjach prasowych. Eksponenty płci w ofertach pracy. Płeć a rodzaj gramatyczny w świetle badań ankietowych w środowisku studenckim. Problem referencji męskich rzeczowników osobowych typu dyrektor, dyrektorzy. Tendencje w sposobie wyrażania żeńskości we współczesnej polszczyźnie
Ilość:

€ 14,90

Obrączka Piotr: ŻARTOBLIWE SPOLSZCZENIA POEZJI NIEMIECKIEJ. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 178. Format: 15.2×21.5cm. ISBN 978-83-7432-259-1. Żartobliwe spolszczenie księdza Kohlera. Uberzecowane „bojki” Nachbara. Uwagi o edycjach tekstów

Ilość:

€ 12,90

Osiewicz Marek: WARIANTYWNOŚĆ LEKSEMÓW W ZAKRESIE NIESERYJNYCH ZMIAN FONETYCZNYCH W LISTACH POLSKICH Z PIERWSZEJ POŁOWY XVI WIEKU. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2007. Str. 140. Format: 16.8×23.8cm. ISBN 978-83-7063-516-9. Właściwości fonetyczne poszczególnych listów pozwalają na uchwycenie nie tylko zakresu wariantywności i stopnia normalizacji, ale także zróżnicowania regionalnego przynajmniej części poszczególnych procesów. Po raz pierwszy zatem opis języka I połowy XVI wieku (a dokładnie drugiej jego ćwierci), dzięki wykorzystaniu jednorodnej bazy materiałowej, objął całość fonetycznych nieseryjnych procesów normalizacyjnych, w dużym stopniu zbliżonych do uzusu i normy uzualnej

Ilość:

€ 14,90

Perczyńska Barbara: JĘZYK NAJSTARSZYCH RUSKICH ZABYTKÓW HAGIOGRAFICZNYCH. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 306. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2752-2. Zadaniem publikacji jest podjęcie próby analizy języka trzech ważnych i znaczących dla badań nad historią języka rosyjskiego staroruskich tekstów hagiograficznych zamieszczonych w Uspenskim sborniku XII-XIII w. na kartach 86-67B. Analiza dotyczy dwóch poziomów języka: fonetyki i fleksji (imiennej i werbalnej). Celem nadrzędnym, który został określony przed przystąpieniem do pracy nad rozprawą, jest dokonanie pełnego, szczegółowego opisu cech fonetycznych i fleksyjnych języka utworów, które nie posiadają swojego pierwowzoru starocerkiewno-słowiańskiego. Trudno bowiem nie zgodzić się z opinią historyków języka, że tylko rzetelna analiza wszystkich najstarszych tekstów ruskich pozwoli określić w sposób właściwy sytuację językową Rusi Kijowskiej

Ilość:

€ 16,90

Pieciul-Karmińska Eliza: JĘZYKOWY OBRAZ BOGA I ŚWIATA. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 250. Format: 14.4×20.5cm. ISBN 83-7177-513-0. Językoznawcze, a nie tylko teologiczne znaczenie analiz zaproponowanych w omawianej książce jest trudne do przecenienia. Stanowi ona bowiem twórczy wkład w badania w obszarze mało dotąd poznanym (...). Rodzaje problematyki w teologii podejmowanej, a co za tym idzie także charakter języka i terminologii w niej rozwijanej sprawiają, że analizy zaproponowane w tej książce mogą mieć znaczenie o wiele bardziej uniwersalne (...). Intensywne obcowanie z teorią i praktyką przekładu (...) dało dr Flizie Pieciul-Karmińskiej bardzo dobre podstawy do podjęcia się zadania, które stanowi przedmiot tej książki
Ilość:

€ 14,90

PISZEMY POPRAWNIE. Poradnik językowy PWN. PWN Warszawa 2008. Str. 256. ISBN 978-83-01-15575-9. Książka jest adresowana do wszystkich tworzących teksty. Objaśnia w przystępny sposób – w formie porad autorstwa językoznawców z różnych ośrodków naukowych – zawiłości polskiej ortografii i interpunkcji. Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wybrane pytania i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej PWN, dotyczące poprawnej pisowni i interpunkcji. Druga to zbiór zasad pisowni i interpunkcji. Obie części są ze sobą powiązane, ponieważ przy większości odpowiedzi umieszczono odesłania do konkretnych reguł pisowniowych. To kolejna pozycja w wydawanej przez PWN serii poradników językowych. Dotychczas ukazały się „Mówi się” prof. J. Bralczyka i „Poprawnie po polsku”

Ilość:

€ 22,90

PRZEMILCZENIA W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH. Redaktor naukowy: Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa. Kultura na Pograniczach tom 5, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 513. ISBN 978-83-89191-72-4
Ilość:

€ 19,90

ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY 2. Red. Lech Zieliński, Maciej Pławski. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 263. Format: 16.1×23.4cm. ISBN 83-231-2077-3
Ilość:

€ 14,90

Rospond Stanisław: GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA POLSKIEGO Z ĆWICZENIAMI. PWN Warszawa 2007. Str. 224. Wyd. 4. Format: 16.7×23.8cm. ISBN 978-83-01-13992-6. Kolejna, uaktualniona edycja cieszącego się bardzo dobrą opinią podręcznika historycznej wiedzy o języku. Książka została przeredagowana, tekst uzupełniono ćwiczeniami pomagającymi zrozumieć przedstawiony materiał i uporządkować wiedzę
Ilość:

€ 19,90

Rozan, Jean-François: NOTE-TAKING IN CONSECUTIVE INTERPRETING. NOTATKI W TŁUMACZENIU KONSEKUTYWNYM. Tłumaczenie na polski Beata Hrehorowicz. Język a komunikacja 3, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Kraków 2002. Str. 127. ISBN 83-914764-4-8. Kompilacja pomysłów, zaczerpniętych z notatek tłumaczy, cechuje się prostotą i być może dlatego ma charakter ponadczasowy. Wznowienie wydania z r. 1956 w wersji angielskiej i polskiej

Ilość:

€ 19,90

SEMANTYKA A KONFRONTACJA JĘZYKOWA tom 4. Redaktor naukowy: Violetta Koseska-Toszewa i Roman Roszko. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2009. Str. 205. ISBN 978-83-89191-82-3. Tom 4. studiów Semantyka a konfrontacja językowa porusza różnorodne zjawiska semantyczne głównie opisywane na podstawie konfrontowanych języków.
Tom 4. zawiera również artykuły z modnymi obecnie zagadnieniami z lingwistyki kwantowej, lingwistyki korpusowej oraz kognitywnej. Różnorodność zagadnień poruszanych przez autorów powinna zainteresować szeroki krąg lingwistów, zwłaszcza zajmujących się teorią i metodologią języka
Ilość:

€ 16,90

SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. Vademecum polonisty, Ossolineum Wrocław 2008. Str. 706. Wyd. 5. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. Słownik ma ułatwić zrozumienie terminów występujących w pracach poświęconych zjawiskom literackim - teoretycznych, historycznych czy krytycznych, umożliwiać właściwe rozumienie pojęć stosowanych w wywodach badaczy literatury, przybliżać do osobliwości użytkowanego przez nich języka, który odbiorcy nie wtajemniczonemu jawi się często jako niepojęty żargon. Każde hasło zawiera zwięzłą definicję, przykład, który ją ilustruje, ewentualnie także zarys historii zjawiska i szersze jego omówienie. Słownik ma służyć pomocą przede wszystkim studentom filologii, polonistom i początkującym badaczom - adeptom literaturoznawstwa
Ilość:

€ 29,90

Szul Roman: JĘZYK NARÓD PAŃSTWO. Język jako zjawisko polityczne. PWN Warszawa 2009. Str. 416. Format: 16.8×23.9 cm. ISBN 978-83-01-15793-7. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, która w sposób niezwykle obszerny i wnikliwy opisuje relacje między językiem, narodem i państwem. Autor analizuje czynniki narodotwórcze, poświęcając szczególną uwagę językowi. Z jednej strony wskazuje, w jaki sposób język wpływa na kształtowanie się świadomości narodowej i powstawanie państw, z drugiej zaś przedstawia rolę państw w procesie ewolucji narodów i formowania języków narodowych.
Książka zawiera między innymi:
- część wprowadzającą czytelnika w świat relacji język – naród – państwo oraz ich prawidłowości,
- analizę dążeń narodów do zbudowania państwa i stworzenia języka narodowego,
- ostatnie 200 lat historii wybranych państw świata, w tym wszystkich współczesnych państw europejskich
Ilość:

€ 29,90

Tabakowska Elżbieta: O PRZEKŁADZIE NA PRZYKŁADZIE. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 248. ISBN 978-83-240-0993-0. Kolejne wydanie legendarnej już książki. Książka Tabakowskiej to studium o tłumaczeniu Europy na język polski. Autorka omawia po kolei poszczególne kategorie trudności, jakie napotykała jako tłumaczka; z zadziwiającą dbałością o szczegół wyjaśnia, w jaki sposób roztrząsano i rozwiązywano liczne językowe zagadki, jak rozstrzygano kolejne dylematy. Każdy, kogo interesują mechanizmy działania języka, będzie tą lekturą zafascynowany

Ilość:

€ 14,90

Tabakowska Elżbieta: TŁUMACZĄC SIĘ Z TŁUMACZENIA. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 176. ISBN 978-83-240-1223-7. Tłumaczka książek Normana Daviesa zdradza tajemnice warsztatu! Praca tłumacza jest jak układanie rozsypanych puzzli. W tej układance istotną rolę odgrywa nie tylko język, ale też elementy świata przedstawionego, sympatie, kody kulturowe, społeczne i socjologiczne, a nawet pomyłki komputera. Jak poskładać z tego całość, która zadowoli zarówno czytelników, jak i surowych krytyków? Książka Elżbiety Tabakowskiej próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Posiłkując się doświadczeniami z pracy nad Powstaniem '44 i Wyspami, pozwala czytelnikom zajrzeć przez ramię tłumaczowi i pokazać istotę jego pracy. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych przekładem oraz pracą nad tekstem i książką
Ilość:

€ 16,90

TOŻSAMOŚĆ – JĘZYK – RODZINA. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Redaktor naukowy: Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska. Kultura na Pograniczach tom 4, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 282. ISBN 978-83-89191-69-4. Książka Tożsamość-Język-Rodzina przedstawia zagadnienia tożsamości narodowej i społecznej mieszkańców pogranicza słowiańsko-bałtyckiego w kontekście badań etno- i socjolingwistycznych. Autorzy odwołują się do pamięci zbiorowej społeczności pogranicza, rekonstruowanej zwłaszcza przez badanie pamięci rodzinnej. W rodzinie kształtują się wzorce językowe i postawy wobec języków i grup narodowościowych. Wybór języka, jego zachowanie lub zmiana na inny - to najważniejsze czynniki wpływające na zachowanie tożsamości społeczności pogranicza
Ilość:

€ 19,90

Tryuk Małgorzata: PRZEKŁAD USTNY KONFERENCYJNY. PWN Warszawa 2007. Str. 236. Format: 14.2×20.5cm. ISBN 83-01-15113-3. Książka przedstawia specyficzną odmianę tłumaczenia ustnego, zwaną tłumaczeniem środowiskowym, które odbywa się w rozmaitych kontekstach instytucjonalnych, między uczestnikami o nierównym statusie, a tłumacz pełni w nim różne role (koordynatora rozmowy, negocjatora, mediatora, rozjemcy, adwokata itp.) oraz musi sprostać rozmaitym sytuacjom trudnym z punktu widzenia etycznego. Tłumacze środowiskowi przeważnie interweniują wszędzie tam, gdzie występuje konieczność komunikacji między członkami mniejszości językowych (uchodźcami, imigrantami) i przedstawicielami organów i instytucji publicznych (szpitale, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, sądy, ośrodki dla uchodźców) w rozmaitych sytuacjach związanych z życiem obcokrajowców. Można śmiało powiedzieć, że jest to najstarszy zaświadczony w historii rodzaj tłumaczenia. Ludzie należący do różnych wspólnot językowych zawsze potrzebowali jakiejś formy przekładu, który umożliwiłby im wymianę informacji, negocjowanie warunków pokoju, więzienia i uwalniania wziętych do niewoli żołnierzy, podpisywanie traktatów, działalność misji humanitarnych. Udział tłumacza środowiskowego w takich sytuacjach pomaga zapewnić dostęp do sprawiedliwości, poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej. Autorka przedstawia specyfikę przekładu środowiskowego, szczególnie w porównaniu z przekładem ustnym konferencyjnym, charakteryzuje pracę tłumacza środowiskowego w różnych kontekstach zawodowych i środowiskowych, porusza kwestie etyki zawodowej. Ostatnia część książki zawiera opisy autentycznych sytuacji tłumaczeniowych w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców MSZ w Warszawie. Proponowane zmiany w statusie zawodowym tłumaczy oraz ustawa o tłumaczach publicznych, stanowiąca w polskich warunkach novum, a wynikająca także z wytycznych UE, powodują konieczność coraz szerszego uwzględniania tej problematyki w procesie kształcenia tłumaczy i czynią tę książkę szczególnie potrzebną
Ilość:

€ 18,90

W KRĘGU TEORII I PRAKTYKI LINGWISTYCZNEJ. Redakcja: Grucza Sambor. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 368. ISBN 83-235-0300-2. Tematem przewodnim publikacji jest teoria i praktyka lingwistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki szeroko pojętych badań nad językami specjalistycznymi. Złożoność tych badań odzwierciedla różnorodność prezentowanych perspektyw badawczych. W tomie przedstawione zostały wyniki badań polskich i zagranicznych uczonych, m.in. z zakresu lingwistyki kontrastywnej, lingwistyki korpusowej, leksykologii, terminologii, translatoryki, glottodydaktyki, a także z pogranicza teorii języka i teorii literatury. Księga poświęcona jest działalności naukowej Prof. Jerzego Lukszyna, wysokiej klasy rusycysty i slawisty - znakomitego językoznawcy
Ilość:

€ 18,90

W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Red. Władysław T. Miodunka, Anna Seretny. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2009. Str. 322. ISBN 978-83-233-2582-6. Tom W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego u progu XXI wieku zaigra teksty wystąpień uczestników VII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Krakowie w maju 2007 roku. Szeroko sformułowany temat pozwolił na prezentację referatów analizujących różne problemy teoretyczne i praktyczne, a także wykorzystujących rozmaite ujęcia metodologiczne. W pierwszej części tomu znalazły się referaty, które podejmują zagadnienie najważniejsze dla przyszłości nauczania języka polskiego jako obcego. Kolejne części zostały poświęcone dydaktyce elementów systemu językowego polszczyzny, interferencji, rozwijaniu i testowaniu sprawności językowych oraz pedeutologii. Nie zabrakło też miejsca na analizy i propozycje związane z kształceniem literackim i kulturowym, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Celem publikacji jest zatem prezentacja najnowszych osiągnięć polonistycznej myśli glottodydaktycznej, która nadążając za glottodydaktyką światową, dotrzymuje jej kroku i sprawia, że języka polskiego naucza się tak, jak innych języków europejskich
Ilość:

€ 18,90

WCZESNA SŁOWIAŃSZCZYZNA. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. Tomy 1-2. Redaktor naukowy Andrzej Wędzki. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 784 + 289. Oprawa twarda. Ilustracje i mapy. ISBN 978-83-89191-79-3, 978-83-89191-80-9. Dwutomowe dzieło przygotowane przez pracowników Instytutu Slawistyki PAN (Zakładu Historii w Poznaniu oraz Zakładu Językoznawstwa w Warszawie) jest wydawnictwem leksykograficznym, w którym w stosunkowo zwięzłych hasłach przedstawiono najważniejsze problemy najdawniejszej historii Słowian od czasu pojawienia się ich w źródłach do wykształcenia się państw słowiańskich w XII w. W założeniu jest to dopełnienie i kontynuacja Słownika starożytności słowiańskich, wydawanego przez Instytut w drugiej połowie XX w., które w zwięzłej formie odnotowuje nowe wyniki badań, a także literaturę, narosłą od wydania pierwszej encyklopedii slawistycznej. Stąd też osobny tom bibliograficzny ujmujący najnowszą literaturę dotyczącą najdawniejszych dziejów Słowiańszczyzny. Dzieło to podsumowuje ostatnie badania, szczególnie intensywne na przełomie XX i XXI w., stanie się też podstawą do dalszych badań nad różnymi aspektami życia dawnych Słowian. Adresowane jest do szerszego kręgu odbiorców, szczególnie do badaczy słowiańskich starożytności i wieków średnich, reprezentujących różne dziedziny wiedzy historycznej: historię, archeologię, historię sztuki, językoznawstwo. Przystępny język, jakim pisane są artykuły umożliwia skorzystanie z niego również nieprofesjonalnym miłośnikom historii, a szczególnie studentom różnych kierunków humanistycznych. Z książki mogą skorzystać wszyscy, którzy interesują się problematyką słowiańską w dobie kształtowania się rodzimych państw
Ilość:

€ 59,90

WERSYFIKACJA POLSKA. Tomy 1-3. Praca zbiorowa. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 678. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2673-0. Książka została pomyślana jako praktyczna pomoc głównie dla studentów polonistyki oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wersyfikacji polskiej. Może ona oczywiście służyć też każdemu zainteresowanemu tą rzadką współcześnie podejmowaną problematyką badawczą. Publikacja ma przede wszystkim charakter pomocy dydaktycznej, a nie naukowej monografii. Ze względów dydaktycznych książka podzielona została na trzy osobne zeszyty. Chociaż w zamierzeniu stanowią one całość, to mogą być wykorzystywane również w częściach - zależnie od potrzeb. Zeszyt I obejmuje teksty teoretyczne wraz ze słowniczkiem pojęć, w zeszycie II zamieszczono autorskie analizy wierszy, a na zeszyt III składają się teksty z ćwiczeniami oraz antologia
Ilość:

€ 34,90

Wierzbicka Anna: SŁOWA KLUCZE. Różne języki - różne kultury. Communicare - historia i kultura, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 564. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-235-0246-3. Prezentowana książka to pierwszy pełny przekład polski „Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese”, wydanej przez Oxford University Press w 1997 r., będącej próbą przekrojowego spojrzenia na kulturę (tradycje, wartości, sposób myślenia o świecie) różnych grup etnicznych poprzez języki używane przez te grupy. Najważniejsze założenie tej książki, jak i innych etnolingwistycznych książek Anny Wierzbickiej, jest takie, że kultura danego narodu odzwierciedla się w jego języku i że objaśniając kluczowe słowa danej kultury możemy zrozumieć tę kulturę. Książka zainteresuje studentów kierunków filologicznych i kulturoznawstwa, a także innych kierunków humanistycznych; z powodzeniem będzie ona służyć jako podręcznik akademicki

Ilość:

€ 18,90

WSPÓŁCZESNA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Redaktor naukowy: Zofia Rudnik-Karwatowa. Prace Slawistyczne tom 125, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 282. ISBN 978-83-89191-76-2. Niniejszy tom prac prezentuje teksty omawiające - w aspekcie pragmatycznym, kognitywnym i socjolingwistycznym - procesy innowacyjne w językach słowiańskich na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat. Książka rzuca światło na najbardziej znaczące tendencje w słownictwie i słowotwórstwie. Zjawiska językowe obserwowane w końcu XX wieku i na początku nowego tysiąclecia wyznaczają kierunek rozwoju jeżyków. W prezentowanych pracach ukazany jest mechanizm zmian i ich typy oraz podobieństwa i różnice, jakie występują w tym zakresie miedzy poszczególnymi językami. Analiza oparta jest zarówno na stosunkowo nowych typach komunikacji językowej, jak komunikacja internetowa, jak i na tradycyjnej komunikacji, m.in. na tekstach naukowych i użytkowych.
Przedstawiony Czytelnikom tom studiów powstał w ramach współpracy językoznawców z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, Instytutu Słowianoznawstwa RAN w Moskwie, Instytutu Języka Czeskiego AN RCz w Pradze i Instytutu Językoznawstwa SAN w Bratysławie, realizowanej w ramach umów między akademiami nauk. Zawartość tomu wzbogacili merytorycznie, zamieszczając w nim swoje teksty, językoznawcy z innych placówek w Polsce i Rosji, a także z Bułgarii i Chorwacji
Ilość:

€ 16,90

WSPÓŁCZESNE TEORIE PRZEKŁADU. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 484. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-240-1147-6. Antologia Współczesne teorie przekładu to pierwszy w Polsce obszerny zbiór rozproszonych dotąd tekstów z zakresu translatologii. Artykuły dwudziestu trzech wpływowych badaczy, pisane na przestrzeni sześciu dekad, składają się na przegląd najważniejszych współczesnych koncepcji przekładu. Pejzaż myśli takich autorów, jak Roman Jakobson, George Steiner, Paul Ricoeur, Jacques Derrida czy Hans-Georg Gadamer rozciąga się szeroko, obejmując liczne dziedziny wiedzy o języku, literaturze i kulturze: semiotykę, hermeneutykę, komparatystykę, antropologię, studia kulturowe i postkolonialne oraz liczne zjawiska istniejące na przecięciu dyscyplin.
Antologia jest zbiorem tekstów kanonicznych z punktu widzenia współczesnych badań nad przekładem i nieodzownych dla wszystkich studentów i badaczy problematyki tłumaczenia, a także osób zainteresowanych zjawiskami przekładania się perspektyw językowych i poznawczych jednej kultury na inną. Stanowi podsumowanie współczesnej myśli translatologicznej Zachodu, mieszcząc do tej pory słabo dostępne, lecz fundacyjne dla teorii przekładu artykuły, wybrane i zredagowane przez znamienitych polskich badaczy przekładu - Piotra Bukowskiego i Magdę Heydel
Ilość:

€ 34,90

WSPÓŁCZESNE TEORIE PRZEKŁADU. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 600. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1147-6. Antologia Współczesne teorie przekładu to pierwszy w Polsce obszerny zbiór rozproszonych dotąd tekstów z zakresu translatologii. Artykuły dwudziestu trzech wpływowych badaczy, pisane na przestrzeni sześciu dekad, składają się na przegląd najważniejszych współczesnych koncepcji przekładu. Pejzaż myśli takich autorów, jak Roman Jakobson, George Steiner, Paul Ricoeur, Jacques Derrida czy Hans-Georg Gadamer rozciąga się szeroko, obejmując liczne dziedziny wiedzy o języku, literaturze i kulturze: semiotykę, hermeneutykę, komparatystykę, antropologię, studia kulturowe i postkolonialne oraz liczne zjawiska istniejące na przecięciu dyscyplin. Antologia jest zbiorem tekstów kanonicznych z punktu widzenia współczesnych badań nad przekładem i nieodzownych dla wszystkich studentów i badaczy problematyki tłumaczenia, a także osób zainteresowanych zjawiskami przekładania się perspektyw językowych i poznawczych jednej kultury na inną. Stanowi podsumowanie współczesnej myśli translatologicznej Zachodu, mieszcząc do tej pory słabo dostępne, lecz fundacyjne dla teorii przekładu artykuły, wybrane i zredagowane przez znamienitych polskich badaczy przekładu - Piotra Bukowskiego i Magdę Heydel
Ilość:

€ 39,90

Z PRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO. Red. Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwickja-Kamińska, Katarzyna Nowakowska. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 338. Format: 16.3×23.4cm. ISBN 978-83-231-2113-8. Pani Profesor za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne często otrzymywała wyróżnienia, medale, nagrody. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom jubileuszowy poświęcony Profesor Teresie Friedelównie zawiera 24 artykuły napisane przez jej współpracowników, przyjaciół, uczniów. Autorzy w swoich pracach podjęli tematy badawcze z zakresu językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego oraz literaturoznawstwa, bliskie zainteresowaniom Jubilatki
Ilość:

€ 19,90

Zawilska Katarzyna: POLSZCZYZNA TORUŃSKICH GAZET RĘKOPIŚMIENNYCH Z XVII I XVIII WIEKU. Sorus 2007. Str. 141. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-89949-40-0. Głównym celem pracy było przedstawienie charakterystyki językowej gazet, pokazanie zmian zachodzących w języku XVII i XVIII-wiecznych tekstów oraz porównanie badanych rękopisów z językiem ogólnopolskim, reprezentowanym przez inne teksty pisane ręcznie, a przede wszystkim drukowane w dobie średniopolskiej. Cel badań wpłynął na metodę klasyfikacji materiału i układ pracy. Analiza obejmuje wybrane podsystemy języka: ortografię, fonetykę, fleksję, składnię oraz stylistykę
Ilość:

€ 16,90

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: WYKŁADY ZE STYLISTYKI. Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 220. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-01-15719-7. Podręcznik uniwersytecki: obejmuje całość zagadnień stylistycznych, wprowadza w historię, zakres tematyczny i metody badawcze stylistyki, zbiera i porządkuje informacje o najnowszych badaniach nad tekstami internetowymi, etyką wypowiedzi czy językiem religijnym
Ilość:

€ 18,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj